Personuppgifter

Personuppgiftspolicy för kunder

 

 1. Personuppgiftspolicyns omfattning 

 2. Nedan beskrivs hur Gibon Sverige AB], org. nr [**], med adress [**], (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i fo¨rha°llande till dig som kund. 

 3. Integritetsskydd a¨r en fra°ga som prioriteras av oss. Det a¨r da¨rfo¨r viktigt fo¨r oss att skydda dina personuppgifter och fo¨rsa¨kra oss om att va°r behandling av dem sker pa° ett korrekt och lagligt sa¨tt. 

 4. I denna personuppgiftspolicy fo¨rklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogo¨r ocksa° fo¨r va°r behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka ra¨ttigheter du har i relation till den. Vi ber dig la¨sa igenom va°r personuppgiftspolicy noggrant och go¨ra dig info¨rsta°dd med dess inneha°ll. 

 5. Va¨nligen notera att denna personuppgiftspolicy ro¨r behandling av personuppgifter fo¨r vilka vi a¨r personuppgiftsansvariga. Det inneba¨r att vi ansvarar fo¨r hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det inneba¨r a¨ven att det a¨r till oss du ska va¨nda dig med fra°gor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja na°gon av de ra¨ttigheter du har i fo¨rha°llande till va°r hantering av dina personuppgifter. 

 6. Personuppgifter som behandlas 

  Personuppgifter avser uppgifter som kan ha¨nfo¨ras till dig. Vi kan komma att hantera fo¨ljande personuppgifter som kan ha¨nfo¨ras till dig som kund: 

  1. (a)  namn; 

  2. (b)  adress; 

  3. (c)  e-postadress; 

  4. (d)  telefonnummer; 

  5. (e)  anva¨ndarnamn och lo¨senord; 

  6. (f)  orderinformation; 

  7. (g)  IP-nummer; samt 

  8. (h)  annan information som du la¨mnar vid dina kontakter med oss. 

 7. A¨ndama°let med behandlingen och ra¨ttsliga grunder 

  Vi behandlar dina personuppgifter fo¨r a¨ndama°let att administrera va°ra kundrelationer, leverera varor, tillhandaha°lla support samt marknadsfo¨ra va°ra varor och tja¨nster. Behandlingen sker pa° basis av att det a¨r no¨dva¨ndigt fo¨r att vi ska kunna fullgo¨ra va°rt avtal med dig samt fo¨r va°rt bera¨ttigade intresse av att na° ut med marknadsfo¨ring.

 1. Lagring av personuppgifter 

 2. Vi lagrar dina personuppgifter sa° la¨nge som det a¨r no¨dva¨ndigt fo¨r att uppfylla a¨ndama°let med behandlingen. Om kundfo¨rha°llandet med oss uppho¨r, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsfo¨ringssyfte i ho¨gst ett a°r efter det att kundfo¨rha°llandet uppho¨rde. 

 3. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utstra¨ckning och under den tid vi a¨r skyldiga att go¨ra det enligt lag. 

 4. I den ma°n dina personuppgifter inte la¨ngre a¨r no¨dva¨ndiga fo¨r att uppfylla a¨ndama°let med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte la¨ngre skulle vara tilla°ten, sa° anonymiseras eller raderas uppgifterna. 

 5. Mottagare 

  Vi kan komma att la¨mna ut dina personuppgifter till va°ra personuppgiftsbitra¨den, t.ex. bolag som tillhandaha°ller va°r e- handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntja¨nster. I sa°dana fall inga°s personuppgiftsbitra¨desavtal som sa¨kersta¨ller att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

 6. Cookies 

 7. Webbplatsen anva¨nder s.k. cookies i syfte att anpassa din anva¨ndarupplevelse och fo¨rba¨ttra webbplatsen. Cookies a¨r sma° textfiler som lagras pa° va°ra beso¨kares dator och som a¨r mo¨jliga att anva¨nda fo¨r att fo¨lja vad en beso¨kare go¨r pa° va°r webbplats. 

 8. Det finns tva° typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar pa° beso¨karens dator under en besta¨md tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under beso¨ket pa° webbplatsen. Sessionscookies fo¨rsvinner na¨r du sta¨nger din webbla¨sare. 

 9. Cookies behandlas med sto¨d av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies anva¨nds kan du sta¨nga av cookies i din webbla¨sares sa¨kerhetsinsta¨llningar. Du kan a¨ven sta¨lla in webbla¨saren sa° att du fa°r en fra°ga varje ga°ng en webbplats fo¨rso¨ker placera en cookie pa° din dator. Genom webbla¨saren kan ocksa° tidigare lagrade cookies raderas. Se webbla¨sarens hja¨lpsidor fo¨r mer information. Vidare kan du na¨r som helst radera cookies manuellt fra°n din ha°rddisk.

 1. Observera att om du va¨ljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begra¨nsas pa° vissa webbsidor. 

 2. Dina ra¨ttigheter 

 3. Du har ra¨tt att fa° bekra¨ftelse pa° om vi behandlar personuppgifter som ro¨r dig, och i sa° fall fa° tillga°ng till dessa personuppgifter och a¨ven information kring personuppgifterna och va°r hantering av dem. 

 4. Du har ra¨tt att fa° felaktiga personuppgifter som ro¨r dig ra¨ttade av oss utan ono¨digt dro¨jsma°l. Du har a¨ven med beaktande av a¨ndama°let med behandlingen ra¨tt att i vissa fall komplettera ofullsta¨ndiga personuppgifter. 

 5. Du har ra¨tt att under vissa omsta¨ndigheter fa° dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte la¨ngre a¨r no¨dva¨ndiga fo¨r att uppfylla de a¨ndama°l fo¨r vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats pa° ett olagligt sa¨tt. 

 6. Du har ra¨tt att kra¨va att vi begra¨nsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kra¨va att vi begra¨nsar behandlingen av dem under den tid det tar fo¨r oss att kontrollera om uppgifterna a¨r korrekta. 

 7. Du har ra¨tt att go¨ra inva¨ndningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker pa° basis av va°rt bera¨ttigande intresse. Om sa° sker ma°ste vi pa°visa tvingande bera¨ttigade ska¨l som va¨ger tyngre a¨n dina intressen, ra¨ttigheter och friheter fo¨r att fa° fortsa¨tta behandlingen. 

 8. Du har ra¨tt att inva¨nda mot behandlingen av dina personuppgifter i den ma°n behandlingen sker fo¨r direkt marknadsfo¨ring. Vid en sa°dan inva¨ndning kommer vi inte la¨ngre att behandla dina personuppgifter fo¨r det a¨ndama°let. 

 9. Du har ra¨tt att under vissa omsta¨ndigheter fa° ut de personuppgifter som du la¨mnat till oss och som ro¨r dig i ett elektroniskt format som a¨r allma¨nt anva¨nt. Du har ra¨tt att o¨verfo¨ra sa°dana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 

 10. Om du har synpunkter pa° va°r behandling av dina personuppgifter a¨r du va¨lkommen att kontakta oss. Du har ocksa° ra¨tt att la¨mna in klagoma°l till Datainspektionen. 

 11. Tilla¨gg och a¨ndringar 

  Vi kan komma att go¨ra tilla¨gg eller a¨ndringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi go¨r det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn pa° va°r hemsida. Om sa° sker sa° ber vi dig att noggrant la¨sa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn. 

28. Kontakta oss. Fo¨r att uppdatera, ra¨tta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja ra¨ttigheter som tillkommer dig enligt ovan, a¨r du va¨lkommen att kontakta oss pa° info@gibon.se.

__________________________
Denna personuppgiftspolicy ga¨ller fra°n och med den [
datum]